Qigong2017-10-01T17:08:15-04:00
Qi Gong

QIGONG

1. Bounce

2. Sway

3. Accordion

Can repeat in series of 3-5 x